Veri Gizliliği Politikası

Veri Gizliliği Politikası

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

 

  1. Veri Sorumlusunun Ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") tüm maddeleri 7 Ekim 2016 itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu bilgilendirme notunda açıklanacağı üzere, Anadolu Hotels Turizm A.Ş. (Şirket) olarak, kişisel bilgilerinizi Kanunda belirtilen Veri Sorumlusu sıfatıyla işleyeceğimizi bildirmek ve sizleri kişisel verilerin işlenmesi karşısındaki haklarınız ile ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

 

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel verilerin işlenmesi, bu verilerin toplanması, kaydedilmesi, tasnif edilmesi ve saklanması, gerekli hallerde güncellenmesi ve mevzuata uygun olduğu ölçüde üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılması anlamına gelmektedir.

 

Kişisel verileriniz; Şirket tarafından elde edilen adınız, soyadınız ve iletişim bilgileriniz gibi kişisel olarak belirlenebilir olmanızı sağlayan şahsınıza ait olan bilgilerdir.

 

Kişisel verilerin işlenmesinin amacı ve hukuki sebepleri: Şirketin kuruluş ve faaliyet amacı doğrultusunda müşterileriyle ticari ilişkileri geliştirip güçlendirmek amacıyla müşterilerine imkânlar tanımak, müşterilerin ve müşteri adaylarının katılabileceği etkinlikler düzenlemek ve teşvik sağlanabilecek her türlü girişimde bulunmaktır.

 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Anadolu Hotels Turizm A.Ş. şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verilerin elde edilme yöntemi: Kişisel veriler; konaklama formları aracılığıyla, elektronik iletişim araçları kullanılarak, çözüm ortakları aracılığıyla, konaklama süresince bilgilerin şirketimiz çalışanlarına sözlü ya da yazılı iletilmesi yollarıyla elde edilmektedir.

 

Bu kapsamda Şirket, kendisine iletilmiş olan kişisel verileri hukuken izin verildiği ölçüde, şirket faaliyetleri kapsamında müşterilerine hizmet vermek ve müşteri işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla veya işbirliği yapılan üçüncü kişilerle gerek yurtiçi gerek yurtdışında kullanılmak üzere paylaşabilir.

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

  1. Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimizce belirlenip duyurulacak yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi karşısında kullanabileceğiniz haklar:

- Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek;

- Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek;

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek;

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek;

- Kanunun 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek;

- Verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesinin istendiği hallerde bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek;

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek;

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etmektir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı, sizlere gönderdiğimiz bilgilendirme notumuzda belirtilmiş olan iletişim bilgilerimizden bize ulaşmak suretiyle kullanmanız mümkündür. Saygılarımızla.

 

KVKK başvuru formunu indirmek için tıklayınız